Nieuws

Terug naar overzicht

Gefilterd op kenmerk: Kennis

 • Terugkoppeling themagroep “Ontwerp Hoofdinfra”

  19 april
  Themagroep “Ontwerp Hoofdinfra” is de nieuwe naam van de kennisgroep en heeft op 13 maart j.l. weer bij elkaar gezeten, dit keer in het nieuwe kantoor van RWS in Den Bosch met dank aan Jan voor het faciliteren hiervan. Bij de opening feliciteert de themagroep de nieuwe VIO-themagroep “Stedelijk Infraontwerp” met de succesvolle start die recentelijk met de nieuwe (en oude) leden is gemaakt! Als eerste onderwerp presenteerde Arjan de uitdagingen in het nieuwe wegontwerp van de realisatiefase van het project A27 Houten-Hooipolder. Vooral strikte TB-grenzen, verschillen in oude en nieuwe richtlijnen, en inpassing spitsstroken bleken inde praktijk behoorlijke uitdagingen. Vervolgens gaf Johan Vos een toelichting op zijn promotieonderzoek bij de TU-Delft over de herkenning van bogen in autosnelwegen. Zijn nieuwe inzichten zullen leiden tot het beter en veiliger ontwerpen van bogen. De groep feliciteert Johan van harte met het behalen van dit mooie resultaat! Daarnaast bracht Bastiaan de “Next Generation Concrete Surface” in: een oppervlaktebehandeling van een betonverharding om hiermee de geluidsproductie omlaag te brengen, een bijzonder onderwerp! Een volledig verslag vind je op MijnVIO. De volgende bijeenkomst van de themagroep Ontwerp Hoofdinfra zal woensdag 5 juni plaatsvinden in de ochtend bij CROW.Lees meer
 • Kennisgroep - 13 december 2023

  20 februari
  De Kennisgroep vergaderde juist voor de feestdagen op 13 december 2023 bij CROW in Utrecht. Vanwege de griepgolf was de groep wat kleiner dan normaal en ook de agenda daardoor minder gevuld. De materie rondom de afwijkende wegcategorieën is verder opgepakt. Binnen IPO is ook het Vakberaad Beheer en Bouw bezocht. Daar werd gepleit voor meer onderzoek alvorens een lijn in te zetten om richtlijnen of werkwijzen te veranderen. Als VIO is hierover doorlopend contact geweest met CROW, SWOV en het Ministerie. Naar aanleiding daarvan is te melden dat CROW e.e.a. gaat betrekken in hun activiteiten rondom het actualiseren van de Basiskenmerken. Als VIO zijn we erg blij met deze stap.Lees meer
 • Kennisgroep - 20 september 2023

  27 november
  Op 20 september j.l. is de Kennisgroep weer bijeengekomen bij Witteveen+Bos en we mochten weer nieuwe deelnemers verwelkomen. Jan meldde dat de VIO-brief met betrekking tot afwijkende wegcategorieën in het IPO Vakberaad Verkeersveiligheid is besproken. Men herkende de problematiek maar gedeeltelijk en adviseerde om de brief ook met het IPO Vakberaad Beheer en Bouw te bespreken, dit wordt vervolgd. Alex gaf een presentatie over de actualisatie van de VIO-onderzoeksagenda uit 2018.  Jan Hendrik van Petegem van de SWOV sloot aan om de onderzoek ideeën van de SWOV toe te lichten. Ten aanzien van de VIO-nomenclatuur heeft René de VIO-definities in concept weten af te ronden door de definities van het aspect “Dwarsprofiel” te verzorgen. Volgende stap is om consensus in het geheel te krijgen. Gastspreker Aad de Winter van RWS-WVL (dossierhouder verkeersborden) kwam het nieuwe kader “Verkeersborden ASW” toelichten. Leuk en interessant was hoe de plaatselijk ingestelde maximumsnelheden weer te beëindigen en de toepassing van de nieuwe niet RVV-overeenkomstige komborden. Een volledig verslag vind je op MijnVIO.Lees meer
 • Terugkoppeling kennisgroep

  13 april
  De VIO-kennisgroep kwam bijeen bij het informatiecentrum van de Rijnlandroute, voorafgaand aan de ALV en de excursie. We bespraken de voortgang van de nomenclatuur, de ISHGD papers, de CROW richtlijnen Handboek Wegontwerp en Bebakening en Markering. Gemeld werd dat de VIO-brief over het oneigenlijk gebruik van richtlijnen naar het ministerie IenW, IPO en CROW is gestuurd, er is nog geen reactie ontvangen. RWS presenteerde de nieuwe factsheet over het ontwerp van afritten om spookrijden te voorkomen. Verder werd de afbakening van stedelijke infra onderwerpen bepaald: alleen doorgaande hoofdinfrastructuur inclusief bermveiligheid, verdiepte ligging en aansluitingen op het hoofdwegennet. Rico Andriesse lichtte als zijstapje het CROW afweegkader GOW30 toe. Speciale gasten van de Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die het nieuwe vademecum weginfrastructuur deel Europese hoofdwegen toelichten dat onlangs is gepubliceerd. Toevallig had AWV ook een afweegkader invoering 30 km/u op gewest- en gemeentewegen gepubliceerd dat veel lijkt op die van de CROW. Er werd gesproken over verdere samenwerking met de AWV mbt kennisuitwisseling en onderzoeksprogramma voor Nederlandse en Vlaamse kennisinstituten. Een en ander wordt afgestemd met de VIO themagroepen Onderwijs en Onderzoek en Innovatie. Het volledige verslag staat op MijnVIO.Lees meer
 • Terugkoppeling VIO-kennisgroep 2 november

  20 december
  De goed bezochte kennisgroep besprak in Utrecht een volle agenda de volgende onderwerpen. Eerst werd gesproken over de conceptbrief van VIO over het afwijken van de duurzaam veilig wegcategorieën in de opdrachtgevers- en uitvoeringspraktijk. Steeds vaker worden leden geconfronteerd met Regionale Stroomwegen met een ontwerpsnelheid 80 km/u en Gebiedsontsluitingswegen met ongelijkvloerse aansluitingen. Wegontwerpers moeten zelf creatief omgaan met de richtlijnen maar kunnen de verkeersveiligheidseffecten niet goed inschatten omdat de kennis hierover ontbreekt. Alex zal de conceptbrief hierover bespreken met het VIO-bestuur.Lees meer
 • VIO-kennisgroep 03-11-2021

  17 november
  Woensdag 3 november vond er weer een VIO-Kennisgroep plaats, dit keer fysiek bij CROW te Utrecht. Het deed de 13 aanwezigen goed elkaar weer in levende lijve te zien en te spreken, zeker met de nieuwe leden was het fijn om nader kennis mee te maken.Lees meer
 • Afstudeeronderzoek ‘Ontvlechtingsprincipes op autosnelwegen’

  18 maart
  Afgelopen zomer is Etienne Muijtjens aan de Breda University of Applied Sciences (BUAS) afgestudeerd op het onderwerp hoofd- en parallelbaansystemen op autosnelwegen. Het onderzoek komt voort uit een lijst met onderwerpen die door de leden van VIO zijn aangedragen als interessante onderzoeksthema’s. Het onderzoek getiteld ‘Ontvlechtingsprincipes op autosnelwegen, onderzoek naar bestaande en innovatieve ontvlechtingsvormen’ geeft inzicht in de ontvlechtingsvormen die in Nederland en het buitenland worden toegepast. Twee innovatieve vormen voor ontvlechting zijn beschouwd en de voor- en nadelen van verschillende vormen zijn in kaart gebracht. Hierbij heeft Etienne onder meer gebruik gemaakt van het microsimulatie pakket Fosim.Lees meer
 • Advies verschilanalyse ontwerprichtlijnen (2)

  16 april
  Eerder dit jaar heeft de VIO-themagroep Kennis het advies naar aanleiding van de verschilanalyse ontwerprichtlijnen ROA, VWI-A en Handboek Wegontwerp aangeboden aan de beheerders RWS, AWV en CROW. Hierop werd door alle partijen positief gereageerd en men is allen bereid om gezamenlijk en met de VIO de verschillen te bekijken en op te lossen. Kleine aanpassingen kunnen waarschijnlijk snel worden doorgevoerd terwijl de meer ingrijpende aanpassingen pas in grote updates van de richtlijnen kunnen worden meegenomen, deze zijn pas over enkele jaren gepland. Het uitgebrachte VIO-advies vind je hier of op de website. Lees meer
 • Terugkoppeling VIO-kennisgroep

  31 oktober
  In het druk bezochte overleg van 17 september presenteerden Jeroen Boogers en Hans van den Berg (beiden RWS) het onderzoek naar S-vormige afritten. Voorlopige conclusie is dat er een sterk verband lijkt tussen het aanpassen van de snelheid voor de tweede boog en de verhouding tussen de twee bogen waarmee de stappentheorie deels kan worden onderbouwd. Aan de hand van de discussie over verschillende ontwerpsnelheden voor autosnelwegen wordt het advies mbt de verschilanalyse van richtlijnen aangescherpt. Verder is er gesproken over de review van de nieuwe ROA, de nieuwe RWS eisenset voertuigkeringen en aangepast RWS beleid omtrent het plaatsen van borden bij nieuw asfalt.Lees meer
 • de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen – de ROA – heeft een update gekregen

  29 oktober
  Na een aantal rondes met verwerken van opmerkingen, verbeteringen en nieuwe inzichten, waarbij de VIO een belangrijke rol heeft gespeeld, heeft de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen weer een update gekregen. Belangrijk zijn de bijdragen die Johan Vos van jullie – de gebruikers van de ROA – heeft gekregen. Niet alleen op gezette momenten, maar vooral bij momenten van verbazing en verwondering vanuit de dagelijkse praktijk. Johan roept jullie dus ook op om vragen over de ROA te blijven stellen, en opmerkingen te blijven maken. Gevraagd en ongevraagd. Dat maakt de ROA beter.Lees meer
 • Vlaams Vademecum Weginfrastructuur deel Autosnelwegen gepubliceerd

  03 december
  Onlangs heeft het Vlaamse Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) een nieuw Vademecum Weginfrastructuur deel Autosnelwegen gepubliceerd. Hierbij heeft men veelal gebruik gemaakt van de Nederlandse ROA. De VIO is als klankbord gevraagd om het vademecum te monitoren en te komen tot verbeteringsvoorstellen. 11 september zal er een informatiebijeenkomst in Brussel wordt georganiseerd om nader kennis te maken met de nieuwe Vlaamse ontwerprichtlijn. U kunt het nieuwe vademecum hier downloaden.Lees meer
 • Verslag VIO symposium Wegontwerp

  03 december
  Dat de wereld van infra ontwerp dynamisch is, bleek afgelopen 18 september wel weer. Toen bundelden de VIO kennisgroepen Kennis en Onderzoek & Innovatie hun krachten samen met die van de Automotive Campus in Helmond en organiseerden een symposium met als thema “Van Onderzoek naar praktijk”. Op het programma stonden bijdragen over typische wegontwerp-onderwerpen als Samenvoegen/Invoegen, de Inrichting van bermen en bogen, rijstrookwisselingen en de invloed van zelfrijdende voertuigen op het ontwerp. Behalve presentaties in parallelsessies vonden ook posterpresentaties plaats en was er de mogelijkheid om de Innovatiecentrale van RWS te bezoeken.Lees meer