Nieuws

Terugkoppeling VIO-kennisgroep 2 november

Alex van Loon
20 december 2022
Kennis

De goed bezochte kennisgroep besprak in Utrecht een volle agenda de volgende onderwerpen. Eerst werd gesproken over de conceptbrief van VIO over het afwijken van de duurzaam veilig wegcategorieën in de opdrachtgevers- en uitvoeringspraktijk. Steeds vaker worden leden geconfronteerd met Regionale Stroomwegen met een ontwerpsnelheid 80 km/u en Gebiedsontsluitingswegen met ongelijkvloerse aansluitingen. Wegontwerpers moeten zelf creatief omgaan met de richtlijnen maar kunnen de verkeersveiligheidseffecten niet goed inschatten omdat de kennis hierover ontbreekt. Alex zal de conceptbrief hierover bespreken met het VIO-bestuur.

Verder zijn medewerkers van Rijkswaterstaat bezig om een kader op te stellen om op lange bruggen en viaducten de vluchtstrook naar een rijstrook om te bouwen. Restlevensduur brug/viaduct, de lengte van de vluchtstrookonttrekking, de mogelijkheid om de brug/viaduct te kunnen verbreden en de maximumsnelheid ter plaatse zijn hierbij belangrijke afwegingsaspecten. Zolang de vluchtstrook op dit soort objecten ontbreekt zijn maatregelen nodig zoals extra verlichting, waarschuwingsborden of snelheidsverlaging en veiligheidsruimte voor gestrande weggebruikers. In sommige gevallen is de bediening van het object met detectie en signalering de beste maatregel zoals nu ook bij tunnels en onderdoorgangen wordt gedaan. Verwacht wordt dat het kader in 2023 wordt vastgesteld.

Ten aanzien van de nomenclatuur voor wegontwerp via BegrippenXL heeft de kennisgroep voor de aspecten zicht, horizontaal alignement, verticaal alignement, dwarsprofiel, ontwerpsnelheid en discontinuïteiten definities opgesteld. Hierbij zijn de definities uit de verschillende ontwerprichtlijnen naast elkaar gelegd en waaruit vervolgens een keuze voor de beste definitie is genomen. De resultaten worden gebundeld waarna een terugkoppeling volgt in het volgend overleg. Verder heeft CROW de leden van VIO-kennisgroep benaderd voor de actualisatie van de CROW-richtlijn 207 “Bebakening en Markering van Wegen” die volgend jaar zal worden geactualiseerd. De kennisgroep onderzoekt tenslotte of er behoefte is om de huidige kennisgroep uit te breiden naar stedelijke hoofdinfra dan wel hiervoor een aparte werkgroep op te richten. De kennisgroepsleden gaan bij de eigen organisatie na welke collega’s zich voor de stedelijke hoofdinfra groep willen aanmelden.