Nieuws

Update Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen – Veilige Inrichting Bermen en ROA2019 v1.1

Maaikel Koenis
02 februari 2022
Algemeen

Recent zijn twee belangrijke richtlijnen voor het ontwerp van autosnelwegen geactualiseerd.

De ROA Veilige Inrichting van Bermen (ROA VIB) is door Rijkswaterstaat in 2021 geactualiseerd. De geactualiseerde versie 11 vervangt vanaf 15 december 2021 de versie 10 uit 2017. De inhoudelijke wijzigingen in de ROA VIB zijn niet beleidsmatig van aard. Er worden slechts verduidelijkingen aangebracht op bestaande teksten, tabellen en figuren. Onderstaand wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste aanpassingen aan de richtlijn:

  • verduidelijking van de overgang van obstakelvrije zones bij aansluitingen;

  • verduidelijking omgang met taluds;

  • aanscherping/specificatie inrichting van tussenbermen;

  • verduidelijking van de aansluiting van de berm op verharding;

  • verduidelijking selectie van het prestatieniveau H2 of H4b en wanneer het afweegmodel KEVAM dient te worden toegepast;

  • verduidelijking van de plaatsing van de afschermingsvoorziening in het dwarsprofiel (werkende breedte en c-maat);

  • opname van het Compendium beginpunten geleideconstructies versie 1.1. Dit compendium is na vaststelling van de ROA VIB te vervallen.

  • actualisatie naar vigerende (voor)normen uit de 1317 serie en 12767 in bijlages.

Naast de inhoudelijke update van de ROA VIB, is de ROA2019 tekstueel geactualiseerd. Bij deze vorige inhoudelijke updates zijn per abuis enkele verwijzingen niet, of niet goed aangepast. Die leidde tot misinterpretatie van de ROA. Op aangeven van gebruikers zijn deze fouten hersteld in een tekstuele update, de ROA2019 v1.1. De doorgevoerde wijzigingen kunt u vinden in paragraaf 1.4 van de ROA2019 v1.1.

Hoewel er inhoudelijk niets veranderd is in de ROA2019, is het wel aan te bevelen de versie 1.1 te gebruiken in de projecten, dit voorkomt immers misinterpretatie van de ROA.

De vigerende versies van deze kaders kunt u vinden op: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/autosnelwegen