Nieuws

 • VIO Lustrumfeest en ALV: heb jij je al aangemeld?

  06 mei
  Onze mooie vereniging bestaat dit jaar alweer 10 jaar. Zo’n lustrum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. En we benutten het lustrum als kans om de verbinding met elkaar en tussen Nederland en Vlaanderen verder te versterken. Dit jaar combineren we daarom de ALV met een diner, feestavond en een projectbezoek aan één van de grootste bouwoperaties in de Benelux: de Oosterweelverbinding in Antwerpen. De ALV, het diner en feestavond vieren we in het mooie Van der Valk hotel in Beveren. Dit hotel biedt alle mogelijkheden om er een schitterende middag en avond van te maken.Lees meer
 • Save the date!

  19 april
  Houd woensdag 20 november 2024 alvast vrij in je agenda! We zijn verheugd om aan te kondigen dat we, zoals traditiegetrouw, de jaarlijkse VIO-dag zullen organiseren bij Van der Valk in Dordrecht.Lees meer
 • Afstudeerprijs

  19 april
  Tijdens de VIO dag 2024, reikt de VIO de Afstudeerprijs Infraontwerp uit. Voor deze afstudeerprijs is VIO op zoek naar het beste afstudeerproject van Nederland en Vlaanderen. Ben je (of ken je) een student met een geweldig afstudeerproject, bijvoorbeeld een student op jouw opleiding of een afstudeerder binnen jouw organisatie? Aarzel niet en motiveer de student om zich aan te melden voor deze eervolle prijs.Lees meer
 • Terugkoppeling themagroep “Ontwerp Hoofdinfra”

  19 april
  Themagroep “Ontwerp Hoofdinfra” is de nieuwe naam van de kennisgroep en heeft op 13 maart j.l. weer bij elkaar gezeten, dit keer in het nieuwe kantoor van RWS in Den Bosch met dank aan Jan voor het faciliteren hiervan. Bij de opening feliciteert de themagroep de nieuwe VIO-themagroep “Stedelijk Infraontwerp” met de succesvolle start die recentelijk met de nieuwe (en oude) leden is gemaakt! Als eerste onderwerp presenteerde Arjan de uitdagingen in het nieuwe wegontwerp van de realisatiefase van het project A27 Houten-Hooipolder. Vooral strikte TB-grenzen, verschillen in oude en nieuwe richtlijnen, en inpassing spitsstroken bleken inde praktijk behoorlijke uitdagingen. Vervolgens gaf Johan Vos een toelichting op zijn promotieonderzoek bij de TU-Delft over de herkenning van bogen in autosnelwegen. Zijn nieuwe inzichten zullen leiden tot het beter en veiliger ontwerpen van bogen. De groep feliciteert Johan van harte met het behalen van dit mooie resultaat! Daarnaast bracht Bastiaan de “Next Generation Concrete Surface” in: een oppervlaktebehandeling van een betonverharding om hiermee de geluidsproductie omlaag te brengen, een bijzonder onderwerp! Een volledig verslag vind je op MijnVIO. De volgende bijeenkomst van de themagroep Ontwerp Hoofdinfra zal woensdag 5 juni plaatsvinden in de ochtend bij CROW.Lees meer
 • Vraag vanuit de Themagroep Onderwijs

  19 april
  CROW verzorgt al vele jaren een opleiding Verkeerstechniek. Deze is opgebouwd uit 19 lessen waarin door zelfstudie de theorie eigen wordt gemaakt. D.m.v. vragen achter iedere les, kan de cursist controleren of ze de stof eigen hebben gemaakt. Deze theorie wordt ondersteund door 10 werkcolleges, verdeeld over verschillende onderwerpen die je in het verkeersontwerp tegenkomt. Naast wegontwerp binnen en buiten de bebouwde kom, zitten er ook onderwerpen in zoals fiets en voetganger, openbaar vervoer, parkeren en aan het begin van de opleiding de verkeerskundige kant van ontwerp.Lees meer
 • Uitnodiging VIO Lustrum ALV Antwerpen

  08 april
  Onze mooie vereniging bestaat dit jaar alweer 10 jaar. Het lijkt nog zo kort geleden en we hebben al veel mooie momenten met elkaar beleefd. Zo’n lustrum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en is ook een mooie kans om de verbinding met elkaar en tussen Nederland en Vlaanderen verder te versterken.Lees meer
 • Reminder vragenlijst Lustrum

  20 februari
  VIO bestaat in mei 2024 alweer 10 jaar! Zoals aangekondigd willen we in dit jubileumjaar bij activiteiten van de onze vereniging aandacht besteden aan dit lustrum.Lees meer
 • Kennisgroep - 13 december 2023

  20 februari
  De Kennisgroep vergaderde juist voor de feestdagen op 13 december 2023 bij CROW in Utrecht. Vanwege de griepgolf was de groep wat kleiner dan normaal en ook de agenda daardoor minder gevuld. De materie rondom de afwijkende wegcategorieën is verder opgepakt. Binnen IPO is ook het Vakberaad Beheer en Bouw bezocht. Daar werd gepleit voor meer onderzoek alvorens een lijn in te zetten om richtlijnen of werkwijzen te veranderen. Als VIO is hierover doorlopend contact geweest met CROW, SWOV en het Ministerie. Naar aanleiding daarvan is te melden dat CROW e.e.a. gaat betrekken in hun activiteiten rondom het actualiseren van de Basiskenmerken. Als VIO zijn we erg blij met deze stap.Lees meer
 • Gedrag van bestuurders bij het naderen van snelwegbochten nader onderzocht

  20 februari
  8 februari verdedigde Johan Vos zijn proefschrift getiteld “Drivers’ Behaviour on Freeway Curve Approach: Different Angles, Different Perspectives” met succes aan de TU Delft. Hierbij onderzocht hij het kijk- en rijgedrag tijdens de benadering van een bocht van autosnelwegen. De resultaten geven aan dat de herkenbaarheid van de wegomgeving en -inrichting van belang is voor het veilig inschatten van de bocht. Het proefschrift bevat een samenvattende tabel voor de toegestane combinaties van ontwerpelementen, en combinaties die juist vermeden moeten worden. Hij pleit ervoor om de opgedane kennis en inzichten van dit onderzoek te verwerken in de ontwerprichtlijnen (ROA). Dr. ing. Johan Vos is beheerder van de ROA bij Rijkswaterstaat en blijft als deeltijdonderzoeker werkzaam bij de TU Delft.Lees meer
 • Themagroep Ontwerpmanagement

  27 november
  Zoals jullie in de VIO nieuwsbrief van Juli 2023 hebben kunnen lezen, heb ik de uitdaging opgepakt om de themagroep Ontwerpmanagement (voorheen Proces) nieuw leven in te blazen.Lees meer
 • Kennisgroep - 20 september 2023

  27 november
  Op 20 september j.l. is de Kennisgroep weer bijeengekomen bij Witteveen+Bos en we mochten weer nieuwe deelnemers verwelkomen. Jan meldde dat de VIO-brief met betrekking tot afwijkende wegcategorieën in het IPO Vakberaad Verkeersveiligheid is besproken. Men herkende de problematiek maar gedeeltelijk en adviseerde om de brief ook met het IPO Vakberaad Beheer en Bouw te bespreken, dit wordt vervolgd. Alex gaf een presentatie over de actualisatie van de VIO-onderzoeksagenda uit 2018.  Jan Hendrik van Petegem van de SWOV sloot aan om de onderzoek ideeën van de SWOV toe te lichten. Ten aanzien van de VIO-nomenclatuur heeft René de VIO-definities in concept weten af te ronden door de definities van het aspect “Dwarsprofiel” te verzorgen. Volgende stap is om consensus in het geheel te krijgen. Gastspreker Aad de Winter van RWS-WVL (dossierhouder verkeersborden) kwam het nieuwe kader “Verkeersborden ASW” toelichten. Leuk en interessant was hoe de plaatselijk ingestelde maximumsnelheden weer te beëindigen en de toepassing van de nieuwe niet RVV-overeenkomstige komborden. Een volledig verslag vind je op MijnVIO.Lees meer
 • Programma VIO-dag 2023

  03 november
  Op woensdag 15 november 2023 organiseren wij de jaarlijkse VIO-dag in Van der Valk Dordrecht. De inschrijving is geopend. Meld je direct aan!Lees meer
 • Save the date! VIO-dag 2023

  31 mei
  Op woensdag 15 november 2023 organiseren wij de jaarlijkse VIO-dag in Van der Valk Dordrecht. Reserveer deze datum dus snel in je agenda! De uitnodiging en het programma volgen na de vakantieperiode, evenals de mogelijkheid om je aan te melden.Lees meer
 • Terugkoppeling kennisgroep

  13 april
  De VIO-kennisgroep kwam bijeen bij het informatiecentrum van de Rijnlandroute, voorafgaand aan de ALV en de excursie. We bespraken de voortgang van de nomenclatuur, de ISHGD papers, de CROW richtlijnen Handboek Wegontwerp en Bebakening en Markering. Gemeld werd dat de VIO-brief over het oneigenlijk gebruik van richtlijnen naar het ministerie IenW, IPO en CROW is gestuurd, er is nog geen reactie ontvangen. RWS presenteerde de nieuwe factsheet over het ontwerp van afritten om spookrijden te voorkomen. Verder werd de afbakening van stedelijke infra onderwerpen bepaald: alleen doorgaande hoofdinfrastructuur inclusief bermveiligheid, verdiepte ligging en aansluitingen op het hoofdwegennet. Rico Andriesse lichtte als zijstapje het CROW afweegkader GOW30 toe. Speciale gasten van de Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die het nieuwe vademecum weginfrastructuur deel Europese hoofdwegen toelichten dat onlangs is gepubliceerd. Toevallig had AWV ook een afweegkader invoering 30 km/u op gewest- en gemeentewegen gepubliceerd dat veel lijkt op die van de CROW. Er werd gesproken over verdere samenwerking met de AWV mbt kennisuitwisseling en onderzoeksprogramma voor Nederlandse en Vlaamse kennisinstituten. Een en ander wordt afgestemd met de VIO themagroepen Onderwijs en Onderzoek en Innovatie. Het volledige verslag staat op MijnVIO.Lees meer
 • Vervolg op focuscafé “Ontwerp fietspad van de toekomst”

  13 april
  Dinsdag 17 mei 2022 vond het 4e VIO-focuscafé “Ontwerp Fietspad van de Toekomst” plaats in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat. Wegontwerpers en fietsexperts van VIO-leden gingen met elkaar aan de slag om te komen tot nieuwe inzichten in het ontwerpen van het fietspad van de toekomst. De presentaties zijn terug te vinden op MijnVIO.Lees meer
 • Terugblik ALV 2023

  11 april
  Op 16 maart hielden we onze Algemene Ledenvergadering. We waren daarvoor te gast bij de Rijnlandroute in Leiden. Tijdens de ALV blikten we terug op een aantal geslaagde evenementen in 2022, een positieve jaarrekening en een gezonde balans. We spraken over de reflecties van de Raad van advies en de aangescherpte koers van de VIO. Ook stonden we stil bij de benoeming van René Hoogerwerf als nieuw bestuurslid en het afscheid van Patrick Broeren en Alex van Loon als aftredende bestuursleden. Verder blikten we vooruit uit naar een actief 2023 waarin we in het najaar een VIO-dag organiseren en de mogelijkheden voor een kennis-symposium onderzoeken.Lees meer
 • Uitnodiging ALV 2023 + Excursie

  20 februari
  Zoals aangekondigd vindt op donderdag 16 maart 2023 de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging plaats. Net als voorgaande jaren combineren we de ALV met een projectexcursie. Dit jaar zullen we te gast zijn bij de Rijnlandroute.Lees meer
 • Uitnodiging VIO Nieuwjaars Pubquiz

  20 december
  Begin 2021 organiseerden we vanwege corona een digitale Pubquiz met grote opkomst. Ook het begin van 2023 zouden we graag met jullie aftrappen door middel van een pubquiz. Ben jij diegene die altijd alles weet over wegen en/of wegontwerp? Diegene die op de verjaardagen met alle weetjes op het vlak van infrastructuur komt? Of heb je gewoon zin in een hele gezellige middag? Dan is deze pubquiz echt iets voor jou:Lees meer
 • Save the date: ALV 2023 + Excursie

  20 december
  Reserveer donderdag 16 maart 2023 alvast in je agenda voor de ALV van onze vereniging. Net als voorgaande jaren combineren we de ALV met een projectexcursie. Dit jaar zullen we te gast zijn bij de Rijnlandroute.Lees meer
 • Terugkoppeling VIO-kennisgroep 2 november

  20 december
  De goed bezochte kennisgroep besprak in Utrecht een volle agenda de volgende onderwerpen. Eerst werd gesproken over de conceptbrief van VIO over het afwijken van de duurzaam veilig wegcategorieën in de opdrachtgevers- en uitvoeringspraktijk. Steeds vaker worden leden geconfronteerd met Regionale Stroomwegen met een ontwerpsnelheid 80 km/u en Gebiedsontsluitingswegen met ongelijkvloerse aansluitingen. Wegontwerpers moeten zelf creatief omgaan met de richtlijnen maar kunnen de verkeersveiligheidseffecten niet goed inschatten omdat de kennis hierover ontbreekt. Alex zal de conceptbrief hierover bespreken met het VIO-bestuur.Lees meer
 • VIO Afstudeerprijs - Nu aanmelden

  28 september
  Op woensdag 16 november 2022 vindt er weer een VIO dag plaats. Tijdens deze dag willen we opnieuw de VIO Afstudeerprijs uitreiken. Voor deze afstudeerprijs is VIO op zoek naar het beste afstudeerproject van Nederland en Vlaanderen.Lees meer
 • Terugblik Focuscafé “Ontwerp fietspad van de toekomst”

  13 juni
  Dinsdag 17 mei vond het 4e VIO-focuscafé Ontwerp Fietspad van de Toekomst plaats in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat. Wegontwerpers en fietsexperts van VIO-leden gingen met elkaar aan de slag om te komen tot nieuwe inzichten in het ontwerpen van het fietspad van de toekomst.Lees meer
 • Een geslaagde ALV

  09 juni
  Op 6 april hielden we onze Algemene Ledenvergadering. We waren daarvoor te gast bij Blankenburgverbinding in Vlaardingen. Tijdens de ALV blikten we terug op een aantal geslaagde evenementen in 2021, een positieve jaarrekening en een gezonde balans. We spraken over de reflecties van de Raad van advies en de aangescherpte koers van de VIO. Ook stonden we stil bij de benoeming van Jan de Wijs als nieuwe trekker van de themagroep Kennis. Verder blikten we vooruit uit naar een actief 2022 waarin het ISHGD congres een hoogtepunt zal zijn.Lees meer
 • Focuscafé Klimaatrobuust Infraontwerp

  08 maart
  Op dinsdagmiddag 8 maart vond het VIO-Focuscafé Klimaatrobuust Infraontwerp plaats is samenwerking met Rijkswaterstaat LEF Future Center onder leiding van 2 LEF facilitators. In verband met corona werd deze bijeenkomst digitaal georganiseerd via zoom. Vijf sprekers gaven hun visie over klimaatverandering (KNMI), impact op de hoofdwegen (RWS), hemelwaterafvoer (TNO), waterbalans van de berm en onder het wegdek (RWS), en de rol van vegetatie in de bermen (RWS).Lees meer
 • Nieuwe datum Focuscafé “Ontwerp fietspad van de toekomst” Dinsdagmiddag 17 mei 2022

  03 februari
  Na uitstel vanwege corona doen we een nieuwe poging om dit focuscafé fysiek te organiseren. De nieuwe datum is dinsdagmiddag 17 mei 2022 in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat te Utrecht. We gaan zoals eerder gepland aan de hand van enkele inspirerende inleidingen het fietspad van de toekomst in verschillende onderdelen onderzoekend ontwerpen. Hoe mooi is het om onze ontwerpkennis hiervoor in te zetten! Nodig daarom ook je collega fietsexpert uit.Lees meer
 • VIO Adviesraad

  10 december
  In november is de Adviesraad bijeen gekomen. Ze blikte terug op de afgelopen twee jaar en besprak de koers van de vereniging. De adviesraad ondersteunt de ingezette koers van de vereniging. Ze vraagt om verbreding naar de regionale stroomwegen en de multifunctionaliteit in de stedelijke omgeving om zo de breedte in het vakgebied te brengen en het vakgebied maatschappelijk relevant te houden. Tegelijkertijd vraagt ze wel om dat altijd vanuit het ontwerpperspectief te doen van de infra ontwerper. Dat is de onderscheidende kracht van VIO. Ze roept VIO op om het vak van de infra ontwerper te blijven ontwikkelen en het leuk, aantrekkelijk en relevant te houden en daarover ook met studenten in gesprek te gaan. Daarnaast roep ze VIO op om de onderzoeksbehoeften te blijven signaleren en selectief de écht heikele thema’s in een eerste stap samen met de leden te verkennen.Lees meer
 • VIO-kennisgroep 03-11-2021

  17 november
  Woensdag 3 november vond er weer een VIO-Kennisgroep plaats, dit keer fysiek bij CROW te Utrecht. Het deed de 13 aanwezigen goed elkaar weer in levende lijve te zien en te spreken, zeker met de nieuwe leden was het fijn om nader kennis mee te maken.Lees meer
 • UITGESTELD Focuscafé: “Ontwerp Fietspad van de toekomst”

  17 november
  Helaas moeten we de geplande fysieke bijeenkomst van het focuscafé Ontwerp Fietspad van de Toekomst 23 november in het LEF Future Center uitstellen tot een nader te bepalen datum begin volgend jaar. Degenen die zich hebben aangemeld zijn inmiddels op de hoogte gesteld.Lees meer
 • Save the date! - Focuscafé “Ontwerp Fietspad van de toekomst”

  20 oktober
  Dinsdagmiddag 23 november organiseren we weer een fysieke bijeenkomst in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat te Utrecht. Aanleiding is dat het Fietsberaad onlangs een discussienota heeft uitgebracht “ontwerpaanbevelingen voor het fietspad van de toekomst”. We gaan aan de hand van enkele inleidingen het fietspad van de toekomst in verschillende onderdelen onderzoekend ontwerpen. Hoe mooi is het om de ontwerpkennis van de VIO-leden hiervoor in te zetten! Neem daarom ook je collega fietsexpert mee. Rijkswaterstaat is bereid dit te faciliteren via een zogenaamde interactieve LEF-sessie. Dus noteer alvast de datum, de uitnodiging tot inschrijving volgt spoedig na deze nieuwsbrief.Lees meer
 • Afstudeerprijs

  20 oktober
  Al enige jaren kent VIO een afstudeerprijs voor het beste afstudeeronderzoek op het gebied van wegontwerp. De laatste keer dat deze prijs werd uitgereikt, was tijdens de VIO-dag in 2019. We onderzoeken op dit moment of we de prijs in 2022 weer kunnen uitreiken.Lees meer
 • Focuscafés werken door!

  20 maart
  Vorig jaar hebben we samen met Rijkswaterstaat twee Focuscafés georganiseerd: “Wegbeeld van de Toekomst” en “Stedelijk Infra Ontwerp”. De verslagen hiervan vind je terug op onze website. Het “Wegbeeld van de Toekomst” is vervolgens uitgewerkt in drie toekomstbeelden van de snelweg voor het jaar 2050: ongewijzigd beleid, de circulaire aanpak en de lege berm. Deze drie scenario’s zijn met betrokken VIO-leden en RWS-ers besproken en aangevuld. De resultaten zijn door het management van Rijkswaterstaat enthousiast ontvangen. RWS gaat met de VIO verder aan de slag om deze beelden te vertalen in ontwikkelstappen. Ook het Focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp krijgt een vervolg: VIO-leden worden binnenkort dor RWS uitgenodigd voor een aantal ontwerpsessies om het toekomstperspectief van het hoofdwegennet in stedelijke gebieden vorm te geven.Lees meer
 • Project van de Maand

  18 maart
  Of je nu actief bent bij een ingenieursbureau, aannemer, overheids- of onderwijsinstelling, ons dagelijks werk draait uiteindelijk om de ontwerper die we maken voor de infrastructuur in Nederland en België. Van deze projecten gaat ons hart sneller kloppen, komen we iedere dag ons bed uit en dat maakt ons trots op ons werk.Lees meer
 • Afstudeeronderzoek ‘Ontvlechtingsprincipes op autosnelwegen’

  18 maart
  Afgelopen zomer is Etienne Muijtjens aan de Breda University of Applied Sciences (BUAS) afgestudeerd op het onderwerp hoofd- en parallelbaansystemen op autosnelwegen. Het onderzoek komt voort uit een lijst met onderwerpen die door de leden van VIO zijn aangedragen als interessante onderzoeksthema’s. Het onderzoek getiteld ‘Ontvlechtingsprincipes op autosnelwegen, onderzoek naar bestaande en innovatieve ontvlechtingsvormen’ geeft inzicht in de ontvlechtingsvormen die in Nederland en het buitenland worden toegepast. Twee innovatieve vormen voor ontvlechting zijn beschouwd en de voor- en nadelen van verschillende vormen zijn in kaart gebracht. Hierbij heeft Etienne onder meer gebruik gemaakt van het microsimulatie pakket Fosim.Lees meer
 • Uitnodiging: VIO Nieuwjaars Pubquiz

  11 december
  Helaas gooit corona ook roet in het eten voor wat betreft een nieuwjaarsborrel met alle VIO Leden. Als alternatief organiseren wij volgend jaar een digitale Pubquiz voor alle VIO leden. Ben jij diegene die altijd alles weet over wegen en/of wegontwerp? Diegene die op de verjaardagen met alle weetjes op vlak van infrastructuur komt? Of heb je gewoon zin in een hele gezellige middag? Dan is deze pubquiz echt iets voor jou:Lees meer
 • Terugblik Focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp

  06 november
  Op donderdagmiddag 5 november vond het VIO-focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp plaats. In verband met corona werd deze bijeenkomst digitaal georganiseerd via teams. Vier sprekers uit het VIO-ledenbestand gaven hun visie over stedelijke ontwikkelingen en mobiliteit, en de nieuwe opgaven voor het stedelijk infra ontwerp.Lees meer
 • Uitwisseling Civil3D ontwerpdata

  20 oktober
  Rijkswaterstaat PPO heeft de Vereniging Infra Ontwerp (VIO) benaderd om met de themagroep Proces een rol te spelen in het beter afstemmen van de uitwisseling van Civil3D ontwerpdata tussen alle partijen die betrokken zijn in het ontwerpen en realiseren van infrastructuur projecten. Het VIO heeft hiertoe de Autodesk gebruikersgroep ‘Civil Infra Benelux’ (CIB) benaderd voor verdere betrokkenheid. CIB onderkent het probleem en wil graag een bijdrage leveren om het proces van gegevensuitwisseling met Civl3D verder te optimaliseren en landelijk te standaardiseren.Lees meer
 • VIO-focuscafé Stedelijk Infra Ontwerp: nu aanmelden!

  16 oktober
  In 2019 hebben we via een LEF-sessie het infraontwerp van de toekomst verkend aan de hand van 7 thema’s die we de komende jaren via focuscafés verder gaan uitwerken. Vanuit de deelnemers was er grote belangstelling voor verbreding van de ontwerpkennis van de hoofdinfrastructuur naar de stedelijke infrastructuur. Graag nodigen we je uit voor de deelname aan het 2e focuscafé: ‘Stedelijk Infra Ontwerp’. Vanwege corona hebben zal deze bijeenkomst uitsluitend digitaal plaatsvinden. We hebben vier VIO-leden bereid gevonden om ons mee te nemen in stedelijke ontwikkelingen en mobiliteit, de nieuwe rol van het hoofdwegennet rond de stad, een nieuwe kijk van verkeer in de stad en het vernieuwen van stedelijke ontwerprichtlijnen. Uiteraard is er tijdens het focuscafé ruimte voor vragen en discussie.Lees meer
 • Terugblik ALV en oproep aan vrijwillgers

  14 oktober
  Als gevolg van de lock-down in het voorjaar was de ALV uitgesteld. Op 16 september heeft de uitgestelde ALV alsnog online plaatsgevonden. We hebben samen teruggeblikt op een actief en financieel positief afgesloten 2019. De vereniging is vitaal, we hebben actieve leden en we staan er financieel gezond voor.Lees meer